Наукові публікації

Жукова І.В.

 1. Жукова І.В. Романенко Є.О., Пономаренко Т.В. Основи управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу. Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління.  2019.   №3- (2019). – C. 164-174. (Особистий внесок автора: доведена важливість комунікативної скадової у процесі розвитку загальноосвітнього навчального закладу).
 2. Chaplay I. State regulation of the problems of investment processes in the construction of social housing in the context of European experience. Public management 2019. № 2 (17) – March 2019. pp. 277-285.
 3. Жукова И.В. Романенко Е.А. Генезис коммуникационного развития в условиях политическо-общественных трансформаций. Қазақстандағы PR және БАҚ. Ғылыми еңбеқтер жинағы, 2019. № 18 2019. С. 68-75. (Особистий внесок автора: проаналізовані основні етапи становлення комунікаційного розвитку державної політики).
 4. Кропивницький В.С. Жукова І.В. Вивчення та аналіз соціальних запитів громадян для коригування державних рішень. Науковий вісник: державне управління 2019. № 2 2019. C. 76-83. (Особистий внесок автора: проаналізовані засади реалізації соціальних запитів громадян для коригування державних рішень).
 5. Chaplay I., Shakhov V., Romanenko E. Parliamentary opposition. European experience for Ukraine.  Public management . 2019. -№ 1 (16) – January 2019. Р. 174-187. (Особистий внесок автора: характеристика концептуального підхід до державно-правового статусу парламентської опозиції).
 6. Zhukova I.V. Methodological aspects of public-civic communication research. Public management 2019. № 5 (20) – December 2019. pp. 75-84.
 7. Романенко Є.О. Чаплай І.В.  Шляхи оптимізації державної комунікативної політики в Україні. Публічне адміністрування та національна безпека. 2019.  № 2 травень 2019.  (Особистий внесок автора: аналіз маркетингових аспектів комунікативної політики щодо консолідації різних груп населення).
 8. Андрієнко М.В. Жукова І.В. Каршиєва О.І. Особливості формування об’єктно-предметної сфери державного управління медіацією в Україні. Науковий вісник: державне управління 2020. № 2(4). 2020. С. 21-31. (Особистий внесок автора: здійснення аналізу особливостей формування об’єктно-предметної сфери державного управління медіацією з метою її адаптації до суспільно-політичних реалій України).
 9. Zhukova I.V., Romanenko E. Peculiarities of cooperation of the European Union in the framework of partnership civil society development programs    Public management . 2020. № 2 (22) – March 2020. pp. 191-201. (Особистий внесок автора: актуалізоване питання щодо необхідності упровадження європейського досвіду з питань реалізації державно-громадскої комунікації).
 10. Сучасні аспекти науки: колективна монографія / за заг. ред. Є.О. Романенка. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2020. Романенко Є.О. Жукова І.В.  / Розробка механізмів формування інформаційного суспільства держави/ стор.39-50 (Особистий внесок автора: пропозиції щодо забезпечення активної взаємодії між органами публічної влади, приватним сектором та громадою на засадах рівноправності).
 11. Жукова І.В. Особливості впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності: на прикладі країн Європейського Союзу. Публічне адміністрування та національна безпека. 2020.   № 7 (2020).
 12. Жукова І.В. Напрями удосконалення механізмів впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi. Публічне адміністрування та національна безпека. 2020.   № 6 (2020).
 13. Євген Романенко, Ірина Жукова Державна підтримка виноградства та виноробства. Наукові перспективи. – № 4(10) 2021. – с. 11-19.
 14. Іван Бахов, Євген Романенко , Ірина Жукова, Анастасія Пасько САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові перспективи. – № 4(10) 2021. – с. 309-317.
 15. Obolenskyi O.Y. Shchokin R.G. Romanenko Y.A. Zhukova I.V. CURRENT TRENDS OF PUBLIC MANAGEMENT IN THE MODERN WORLD: ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL ASPECTS. Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики , 2020. – № 3(34). 2020. – p. 413-420. Web of Science
 16. Жукова І.В. Мурашко В.С. Напрями підвищення ефективності інформаційно-аналітичного та ресурсного забезпечення функціонування механізмів забезпечення національної безпеки України у контексті європейського досвіду. Наукові перспективи – 2020. – № 1 2020. – C. 40-49
 17. Zhukova I.V. DIRECTIONS OF INTRODUCTION OF EXPERIENCE OF THE DEVELOPED COUNTRIES OF THE WORLD CONCERNING INFORMATION AND ANALYTICAL MAINTENANCE OF SYSTEM OF FIRE SAFETY IN UKRAINE. Наукові перспективи. – № 2(2) 2020, . p. 6-15.
 18. Romanenko Y., Pivovarov K., Kutashev I., Zhukova I. Features of the European Union cooperation in the framework of the partnership programs for civil society development. PR и СМИ в Казахстане. Сборник научных трудов», 2021. – № 20. 2021. – С. 192-200.
 19. Чаплай І.В. Литвин Н.М. Інвестиційні та інноваційні ресурси в системі місцевого самоврядування як  шлях до розвитку територіальних громад. Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии: 2019 год: матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конф., 1-3 травня 2019 р. Стамбул:  Регіональна Академія Менеджменту, 2019. С. 49-51. (Особистий внесок автора: досліджені перспективи залучення інноваційних ресурсів в системі місцевого самоврядування для кращої комунікації її представників із громадскістю).
 20. Чаплай І.В. Литвин Н.М. Інформаційно-комунікаційна взаємодія місцевих органів влади з громадськістю. Управление инновационными процессами в условиях модернизации образования и науки: 2019 рік: матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конф., 29-31 травня 2019 р. Туреччина:  Регіональна Академія Менеджменту, 2019.  С. 52-55. (Особистий внесок автора: проаналізовані особливості інформаційної взаємодії місцевих органів влади з громадськістю).
 21. Чаплай І.В. Брак соціального житла  одна з основних проблем, з якою стикаються держави. Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации: 2019 рік: матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конф., 9-11 січня 2019 р. Таїланд:  Регіональна Академія Менеджменту, 2019. С. 84-85.
 22. Чаплай І.В. Романенко Є.О.  Становлення та розвиток недержавних закладів вищої освіти в Україні. Актуальні проблеми модернізації недержавної освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики: 2019 рік: міжн. наук.-практ. конф., 11 квітня 2019 р. Київ: МАУП, 2019.    С. 12-14. (Особистий внесок автора: доведена важливість розвитку недержавних закладів вищої освіти в Україні у контексті оптимізації шляхів формування особистої свідомості громадян).
 23. Chaplay I.V. Communication as structural-functional composition of government policy’s formation and realization. Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: 2019 рік: матеріали між народ. наук.-практ. конф. 14-15 березня 2019 р. Херсон:  ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2019.     С. 342-344.
 24. Чаплай І.В. Романенко Є.О. Формування методології державного управління. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи: 2019 рік: матеріали Х Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 31 травня  2019 р. Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2019.     С. 43-44. (Особистий внесок автора: встановлено особливості формування методології державного управління).
 25. Жукова І.В. Інформаційний взаємозв’язок між державою і суспільством: теоретичний і прикладний аспекти. Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий: матеріали заруб. міжнарод. наук.-практ. конф., (Канада, 23-25 жовтня 2019 р.). – Канада: Регіональна Академія Менеджменту, 2019. – С. 149-151.
 26. Андрієнко М.В. Жукова І.В. До питання створення комунікативної політики держави. Інтелектуальна економіка, управління та освіта: матеріали Балтійської симпоз.- конф., Вільнюс, Литва 20 вересня 2019 р: Університет Миколаса Ромеріса, 2019. – С. 23-25. (Особистий внесок автора: досліджено особливості комунікативної політики держави).
 27. Андрієнко М.В. Жукова І.В. Каршиєва А.І. Медіація як пріоритетний напрям врегулювання конфліктів на державному рівні. Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування  національних громадянських суспільств  (політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти): 2019 рік: матеріали звіт. наук.-практ. конф., 29 листопада 2019 р. Київ:  МАУП, 2019.  С. 31-33. (Особистий внесок автора: наведені шляхи врегулювання конфліктів на державному рівні за допомогою медіації).
 28. Андрієнко М.В. Жукова І.В. Каршиєва А.І. Впровадження стандартів медіації для підвищення якості надання соціальних послуг. Європейський вимір реформування публічного управління в Україні: 2019 рік: матеріали четвертої наук.-практ. конф., 22 листопада 2019 р. Київ: МАУП, 2019.  С. 13-15. (Особистий внесок автора: аналіз особливостей медіації для підвищення якості надання соціальних послуг).
 29. Zhukovа I. Modern ways for the formation of state-public communication and formation principles of its structure: Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації: 2020 рік: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтенет-конф., 11 березня 2020 р. Херсон: ХДАУ, 2020. C.67-69.
 30. Zhukovа I. V. Theoretical identification of concept of communication. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: 2020 рік: матеріали міжнарод. наук.-практ. інтенет-конф., 16-17 квітня 2020 року. Херсон: ХДАУ, 2020. C.67-69.
 31. Романенко Є.О Жукова І.В. В Україні знову переписали виборчий кодекс. Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи: матеріали щорічн. наук.-практ. конф. 26 березня 2020 р. Київ. Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2020. (Особистий внесок автора: актуалізація питань формування виборчого кодексу).
 32. Zhukovа I. V. The peculiarity of the public-communicative sphere as a categorial range of communication in the state. Трансформація системи публічного управління створенням здоров’язбережувального та безпечного простору України (модернізація, інновації, розвиток). 2020 рік: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 22 червня 2020 року. Київ: МАУП, 2020. С. 93-96.
 33. Zhukovа I. V. Communicative interaction of state authorities with public in the context of harmonic state policy development. Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення. 2020 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтенет-конф., 2-3 червня 2020 року. Умань: Уманський НУС, 2020. С. 141-144.
 34. Романенко Є.О. Жукова І.В. Механізми зворотного зв’язку між громадянами та органами державної влади. Сучасний менеджмент: Моделі, стратегії, технології: 2020 рік: матеріали XXI Всеукр. щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 23 квітня 2020 р. Одеса. Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2020. С. 620-621. (Особистий внесок автора: пропозиції щодо вдосконалення засобів зворотного зв’язку між громадянами та органами державної влади).
 35. Романенко Є.О. Жукова І.В. Маркетинговий підхід у виявленні взаємозв’язку управлінських, адміністративних і політичних організацій. Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: 2020 рік: матеріали І міжнарод. наук.-практ. конф.,  07 вересня Київ; Братислава, 2020 р.: Видавнича група «Наукові перспективи», 2020. С. 48-51. (Особистий внесок автора: пропозиції щодо вдосконалення взаємозв’язку управлінських, адміністративних і політичних організацій).
 36. Романенко Є.О. Жукова І.В. В Україні може з’явитися новий вид державної допомоги дитині на майбутнє. Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: 2020 рік: матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф., 07 жовтня Київ; м. Аланія (Туреччина) 2020 р.: Видавнича група «Наукові перспективи», 2020. С. 69-75. (Особистий внесок автора: пропозиції щодо формування інноваційного розвитку державної допомоги дитині на майбутнє).
 37. Романенко Є.О. Жукова І.В. В Україні може нарешті з’явитися територіальна оборона Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: 2021 рік: матеріали VІ міжнарод. наук.-практ. конф., 07 лютого Київ; м. Варшава (Польша) 2021 р.: Видавнича група «Наукові перспективи», 2021. С. 104-114.