Про кафедру

Кафедра публічного управління та інформаційного менеджменту (далі – Кафедра) один із наукових, сучасних структурних підрозділів Університету Новітніх Технологій, що динамічно розвивається. Спираючись на кращі вітчизняні та світові традиції підготовки кадрів вищої управлінської ланки, Кафедра прагне формувати у здобувачів вищої освіти компетенції, що відповідають стандартам провідних центрів підготовки кадрів для державної служби.

У цілому, діяльність Кафедри будується навколо підготовки і реалізації навчальних дисциплін в області публічного управління, менеджменту, які орієнтовані на знайомство здобувачів вищої освіти з існуючим досвідом управління і розвиток здатності застосовувати його самостійно, шукати власні рішення, що відповідають унікальності ситуацій, в яких вони застосовуються. Спеціальна увага Кафедри приділяється активним методам навчання і підтримці самостійної роботи здобувачів вищої освіти (проєктної, дослідницької, організаційної та ін.). Форми навчання – різноманітні, включають як традиційні лекційні і семінарські заняття, так і сучасні дистанційні, інтерактивні методи навчання.

Навчання на Кафедрі дає право випускникам працювати на посадах:

 • консультант Президента України;
 • працівник апарату Верховної Ради України;
 • керівник прес-служби (центральні органи державної влади);
 • начальник головного управління (місцеві органи державної влади);
 • керівник кадрової служби;
 • керівник служби міністра;
 • спеціаліст державної служби;
 • спеціаліст з державних закупівель;
 • референт керівника;
 • експерт з суспільно-політичних питань;
 • професіонал із корпоративного управління;
 • начальник відділу кадрів;
 • начальник відділу соціального розвитку;
 • менеджер по підбору, забезпеченню та використанню персоналу;
 • працівник адміністративного апарату державних, комерційних та некомерційних організацій;
 • керівник прес-служби (центральні органи державної влади);
 • керівник служби міністра;
 • начальник головного управління (місцеві органи державної влади);
 • менеджер по персоналу;
 • менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • спеціаліст державної служби;
 • інспектор пенсійного фонду;
 • державний соціальний інспектор;
 • радник (органи державної влади);
 • менеджер з реклами;
 • експерт з регулювання соціально-трудових відносин;
 • фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 • фахівець з питань зайнятості;
 • науковий співробітник;
 • відповідальний працівник банку;
 • професіонал з інтелектуальної власності;
 • фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою тощо.

Спектр навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти постійно оновлюється відповідно до стратегічних пріоритетів роботодавців і потреб галузі, у цілому.

З метою оприлюднення результатів наукових досягнень професорсько-викладацького складу, здобувачів вищої освіти за активної науково-інформаційної підтримки Кафедри виходять:

Для формування міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти Кафедра розвиває міжнародні зв’язки та є співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій. Налагоджено ефективну наукову співпрацю з провідними освітніми установами Брюсселя, Грузії, Казахстану, Канади, Польщі, Словаччини, Чехії. Кафедра – співорганізатор міжнародних форумів, конференцій, з’їздів.

Для надання реальних перспектив працевлаштування своїм випускникам партнерами Кафедри є державні органи влади, наукові установи та громадські організацій.

Невід’ємною частиною навчального процесу є практика, в ході якої здобувачі вищої освіти набувають вміння практичної роботи за обраною професією, виробляють навички організаційної діяльності, опановують досвід колективної роботи.

На Кафедрі активно розвивається студентське життя: проводяться серії освітніх та культурно-масових заходів, «чемпіонати» студентських інтелектуальних клубів, церемонії вручення кафедральної премії «PМ.Awards» та ін.

 

Мета та завдання кафедри

Свою стратегічну мету Кафедра бачить в тому, щоб забезпечувати безперервність та ефективність підготовки майбутніх державних управлінців, менеджерів високого рівня не тільки за якістю академічних знань, а й за своїми ціннісними орієнтирами, серед яких: честь, гідність, патріотизм.

Основними завданнями Кафедри є:

 • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки фахівців;
 • вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються працівниками Кафедри;
 • організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу;
 • розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;
 • підтримання ефективного функціонування, постійний розвиток і підвищення результативності навчально-методичної та наукової діяльності Кафедри відповідно до вимог і стандартів;
 • здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення заліково-екзаменаційних сесій, кваліфікаційних екзаменів, захист курсових та кваліфікаційних робіт;
 • підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з профільних навчальних дисциплін;
 • впровадження в межах компетенції Кафедри принципів Болонського процесу, елементів системи ECTS організації навчального процесу;
 • керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, організація та проведення круглих столів, науково-методичних семінарів та конференцій за профілем діяльності Кафедри;
 • надання навчально-методичних послуг на високопрофесійному рівні, прагнення до досягнення кращих результатів у даному напрямі у світовій практиці;
 • організація контролю науково-педагогічної діяльності працівників Кафедри шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях Кафедри відкритих занять, а також взаємних відвідувань;
 • збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами Кафедри під час проведення занять і поза навчальної роботи;
 • підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
 • підготовка відгуків на дисертації та автореферати дисертацій за профілем Кафедри;
 • організація взаємодії з іншими закладами освіти, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;
 • висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента працівникам Кафедр;
 • підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури та ін.