Як стати автором журналу?

Для опублікування статті в журналі «Новітні технології» (далі – журнал) автор має надіслати на електронну адресу naukovi.perspectuvu@ukr.net такі супровідні матеріали:

 1. Стаття (приклад).
 2. Заява (зразок).
 3. Відомості про автора і співавторів (зразок).
 4. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня).
 5. Копія квитанції про оплату.

Статті в поточні номери журналу приймаються до 25-го числа відповідного місяця (включно).

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, до розміщення у журналі не приймаються.

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.

Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора.

Вимоги до оформлення статті:

 • у лівому верхньому кутку першої сторінки, з абзацу, зазначається шифр УДК (курсивом);
 • наступний рядок – прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), адреса місця роботи, телефон, е-mail та ORCID у форматі https//orcid.org/0000-0000-0000-0000;
 • нижче в центрі наводиться назва статті (напівжирним шрифтом, заголовними літерами);
 • далі – анотація обсягом не менше ніж 1800 знаків, включно з ключовими словами.

Вищезазначена інформація подається окремими блоками українською та англійською мовами перед статтею.

Текст статті має бути структурований (обов’язкові структурні елементи виділяються напівжирним шрифтом):

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання зазначеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • мета статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі;
 • література;
 • references (транслітерація) оформляється відповідно до Правил оформлення списків літератури (завантажити тут). У разі необхідності можливе надання послуги з оформлення references (детальніше тут: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/reference).

Технічні вимоги: текст статті має бути набраний на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998–2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman 14 із міжрядковим інтервалом 1,0, а література та references – шрифтом Times New Roman 12 із міжрядковим інтервалом 1,0.

Не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць тощо.

Оформлення списку літератури:

 1. Літературні джерела, що цитуються, мають бути пронумеровані відповідно до порядку звернення до них у тексті. Посилання на джерело подається в квадратних дужках, наприклад: «… відомо з [4]. … » або « … розглянуто в [4, С. 203] … »;
 2. Список літератури подається в кінці статті згідно з порядком звернення по тексту мовою оригіналу та відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Розмір внеску за публікацію статті становить 800 грн за 12 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково в розмірі 80 грн. Оплата за публікацію здійснюється лише після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку (реквізити для оплати авторові надсилаються у листі-відповіді). Вартість друкованого примірника варіюється залежно від кількості сторінок у виданні (примірник надсилається «Новою поштою»).

Автори опублікованих матеріалів не заперечують щодо оплати вартості за публікацію на рахунок ФОП (угода про співробітництво між співзасновниками наукового видання та ФОП).

Стаття приймається до розгляду і передається на рецензування тільки за наявності повного пакета документів і повних авторських даних. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зберігаючи при цьому головні висновки й авторську стилістику.

Позиція редакції може не збігатися з думками авторів, висловленими у статті.

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження і обґрунтування отриманих наукових результатів.

«Новітні технології».